nlende

logo lid van rvb horizontaal rgb diap

Oud logo

Voorbeeld koopcontract

 Nederlandse vereniging voor de Irish Glen of  Imaal terriër

Overeenkomst

Betreft de eigendomsoverdracht tussen:

Fokker                                    :

Koper(s)                                :

Adres                                     :

Woonplaats                           :

e-mail                                           :

Betreft de overdracht van      : Irish Glen of Imaal Terriër

Stamboom Naam                   :

Geslacht                                 : teef/reu

Geboren                                 :

Chipnummer                         : volgt

NHSB nummer                      : volgt

In aanmerking nemende:

Dat de fokker thans eigenaar is van de in deze overeenkomst omschreven Irish Glen of Imaal Terriër en te kennen heeft gegeven deze te willen verkopen.

Dat de koper deze Irish Glen of Imaal Terriër van de fokker wil kopen voor de koopsom van € …........................ (zegge: ….............................................................................).

Dat de fokker en koper de inhoud van deze overeenkomst en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen wensen vast te leggen.

 

Komen het volgende overeen:

 • (Optioneel)De koper voldoet bij het afsluiten van deze overeenkomst een vooruitbetaling van € 600 (zegge: zeshonderd euro), welk bedrag wordt verrekend met de koopsom.
 • Fokker verstrekt een factuur met hierop de nestgegevens en banknummer. De overschrijving dient als betaalbewijs.
 • De reservering van een pup is pas definitief nadat de aanbetaling is voldaan.
 • De pup wordt naar verwachting medio …....................... aan de koper in eigendom overgedragen, het exacte tijdstip zal in overleg tussen fokker en koper worden bepaald. Indien de koper de pup niet op de overeengekomen datum, dan wel een andere overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan fokker.
 • Tot de bovengenoemde datum van aflevering blijft de pup bij de fokker voor diens rekening en risico. Indien de pup in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.
 • Fokker zal bij aflevering van de pup alle daarbij behorende bescheiden aan de koper ter hand stellen of – indien en voor zover deze nog niet in het bezit van fokker zijn (zoals stamboom) – deze zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog aan de koper ter hand te stellen, dan wel aangetekend aan hem/haar toezenden.
 • Fokker heeft het recht om ten tijde van afgifte van de stamboom de pup te zien en te beoordelen.
 • De koper zal zo spoedig mogelijk met de pup een pup cursus volgen en aansluitend daarop aan een vervolgcursus deelnemen ten behoeve van de socialisatie en de karaktervorming van de pup.
 • De pup wordt verkocht als huishond.
 • Fokker verklaart op grond van kwalificaties van de ouderdieren dat de pup voor dit doeleinde geschikt is, maar voor het gebruik anders dan op grond van gezondheidseisen geen enkele garantie te kunnen geven. Fokker aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het niet behalen van dergelijke kwalificaties door de verkochte pup.
 • De koper verklaart voor het ondertekenen van deze overeenkomst de hierboven genoemde en omschreven pup terdege bekeken te hebben en vervolgens geconstateerd te hebben dat deze pup zich in een onberispelijke fysieke staat en conditie bevindt. Fokker verklaart in overeenstemming hiermee de pup in een voortreffelijke staat aan de koper af te leveren. De pup wordt, voorzien van een gezondheidsverklaring in het dierenpaspoort, deugdelijk ontwormd en voorzien van de eerste enting overgedragen. De koper dient op de leeftijd van 9 weken met de pup naar zijn/haar eigen dierenarts te gaan voor een eigen onafhankelijke gezondheidsverklaring en volgende enting.
 • Indien de pup door een aangeboren afwijking of verborgen gebrek, binnen 9 maanden na aflevering een medische ingreep moet ondergaan dient de koper dit vooraf aan de fokker schriftelijk mede te delen. In overleg tussen koper en fokker wordt een verdeling van de kosten van de medische ingreep bepaald. De fokker zal in geen geval de kosten vergoeden die de aanschafprijs overschrijden,.
 • Een aangeboren afwijking of verborgen gebrek dient aangetoond te worden door tenminste twee dierenartsen of door sectie. Iedere partij draagt de kosten van de door hem aangewezen dierenarts. Sectie dient te worden verricht door de afdeling Pathologie van de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. De kosten van de sectie alsmede het vervoer van de hond zijn voor rekening van de koper. Alle rechten van de koper ten opzichte van de fokker vervallen indien het dier niet meer voor nader onderzoek of sectie voorhanden is.
 • De rechten van de koper vervallen indien de pup is overleden of ernstige gebreken vertoont door schuld of nalatigheid van de koper of derden.
 • Wanneer na aflevering van de pup verschil van mening ontstaat over de gezondheids-toestand van de hond, dan zal de dierenarts van de fokker hierover een bindend uitsluitsel geven.
 • Koper verplicht zich de hierboven genoemde pup niet door te verkopen aan derden of op andere wijze derden over de pup te laten beschikken (voor een periode langer dan 4 weken) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fokker. Mocht zich de situatie voordoen dat koper de pup niet meer in zijn/haar bezit wil of kan houden, dan zal hij/zij dit meedelen aan de fokker, zodat in overleg naar een geschikte oplossing gezocht kan worden. Indien de fokker de pup terug neemt bedraagt de teruggave niet meer dan ¼ van de aanschafprijs.
 • De fokker is te allen tijde bereid om bij opvoedkundige problemen de koper met raad bij te staan en van advies te dienen.
 • In het belang van het ras zal de pup niet zonder medische noodzaak of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fokker worden gecastreerd of gesteriliseerd.
 • De fokker zal in kennis gesteld worden van mogelijke fok plannen van koper met hier genoemde pup.
 • De koper is bereid in goed overleg met de fokker een maal de pup te laten zien op een tentoonstelling nadat de pup de leeftijd heeft bereikt van 18 maanden. Waar de pup geshowd wordt kan in goed overleg afgesproken worden.
 • Indien het contract na inzage wordt ondertekend is het een definitief contract.

Fokker behoudt zich tot de definitieve overdracht van de pup te allen tijde het recht toe deze overeenkomst te ontbinden om zwaarwegende redenen in het belang van de gezondheid en het welzijn van de pup. Aan koper zal in dit geval onverwijld het eventuele volledige reserveringsbedrag worden gerestitueerd en uitleg worden gegeven waarom fokker tot dit besluit is gekomen. Koper behoudt zich tot de definitieve overdracht van de pup het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen indien zich onverhoopt situaties voordoen waardoor de gezondheid en het welzijn van de pup niet gewaarborgd kunnen worden. In dit geval zal fokker het reserveringsbedrag minus 25% aan koper restitueren.

De koper verklaart de pup, genaamd ........................................................................................... in goede orde en naar zijn/haar oordeel in goede gezondheid van de fokker te hebben ontvangen.

Voor akkoord:                                                                  Plaats :

De fokker: 

De koper(s):

Mis niets!
Meld u aan voor de nieuwsbrief